+90(216) 518 6006
info@iseda.org.tr

Tüzük

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

İKLİMLENDİRME & SOĞUTMA EĞİTİM DANIŞMA ve ARAŞTIRMA

DERNEĞİ

 

MADDE 1

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı İKLİMLENDİRME & SOĞUTMA EĞİTİM DANIŞMA ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ’ dir. Kısa adı İSEDA’ dır. Derneğin merkezi İSTANBUL ili hudutları dâhilindedir.

MADDE 2

Derneğin Amacı

Ulusal ve uluslararası düzeyde başta İklimlendirme Sektörü olmak üzere personel kurumlar, kurumların ilgili akreditasyon ve standartlara uygun olacak sınav ve belgelendirme hizmetleri vermek ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek sektörün hizmet ve teknoloji alanında öncü olacak faaliyetler yürütmek.

MADDE 3

Dernek Faaliyet ve Çalışmaları

A)   İSEDA TS EN ISO / IEC 17024:2012 ve diğer normlarda personel ve kurumlar için sınav ve belgelendirme hizmetleri yapmak,

B)   Akreditasyon işlemleri ile ilgili kişiler, kurum / kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak,

C)   Enerji Verimliliği ve Çevrenin Korunmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası kanun, yönetmelik, genelge ve kurallara göre eğitim, sınav ve belgelendirme hizmetleri vermek, standartlar geliştirmek ilgili kurum / kuruluşlarla gerekli işbirliği faaliyetlerini yürütmek,

D)   Sektörün gelişimini sağlamak amacıyla dokümantasyon ve şartname çalışmalarına katkıda bulunmak; başta üniversiteler olmak üzere kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği hususunda zemin oluşturmak; bu doğrultuda çalışmalarını sürdürerek bu amaca hizmet edecek kişi ve kuruluşları bir araya getirmek,

E)   Tüketici ile sektör arasında köprü görevi üstlenerek tüketiciyi bilinçlendirmek,

F)    Üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak; üyelerin sorunlarına yönelik kalıcı ve hızlı çözümler bulmaya çalışmak; sosyal amaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yapmak,

G)   Satış, keşif, uygulama ve servis hizmetleri kalitesini arttırmak için gerekli olan tüm çalışmaları yapmak,

H)   Uluslararası teknolojik gelişim ve buluşları dış ülke dernek ve üniversiteleri ile işbirliği içinde ülkemize aktararak meslek içi ve okul sonrası eğitim burs ve staj olanakları sağlamak, gençleri profesyonel uzmanlığa yönlendirmek için farklı ve her kesime ulaşabilecek eğitim faaliyetlerinde bulunarak sektörün kalifiye eleman açığını kapamak. Bu doğrultuda Meslek ve İhtisas Odaları; Üniversite ve Kamu Kuruluşları ve sektörle ilgili diğer ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve ortak çalışmalar geliştirmek;  iletişim ve uyum içinde faaliyetlerde bulunmak,

İ)     Derneğin amacı konusunda düzenlenen yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, seminer, fuar, sergi, gibi faaliyet ve toplantılara katılmak; aynı şekilde yurt içinde dernek tarafından düzenlenen faaliyetlere yabancı kuruluşlardan ve derneklerden temsilci davet etmek,

J)    Yetkili makamlardan izin almak koşuluyla yazılı ve görsel yayın organları (gazete, dergi, televizyon, radyo ve internette web sitesi)  oluşturmak ve bu yolla İSEDA’ nın görüş ve önerilerinin geniş bir kesime ulaşmasını sağlamak,

K)   Sektör dergilerinde düzenli şekilde teknik makaleler yayınlamak ve bununla ilgili olarak komisyonlar oluşturmak,

L)    Sektörün gelişimine katkıda bulunacak eser, proje, iş ve yayınları ödüllendirmek suretiyle üyeleri teşvik etmek,

M)  Tüketici bilincini geliştirici faaliyetlerde bulunmak,

N)   Derneğin gelirlerini temin etmek için piyango; müsamere, gezi, yemekli toplantılar düzenlemek,

O)   Yetkili makamlardan izin almak koşuluyla lokal açmak,

MADDE 4

Uyulacak Genel Kurallar ve Üyelik

A)   Ahlaki ve Mesleki Davranış Genel Kuralları

Sektörde çalışan kişi ve firmalar müşterilerinin yasalara uygun ve haklı çıkarları yararına hareket etmek ve bu doğrultuda haksız rekabete yol açacak davranışlardan kaçınmak zorundadır. Kendileri görevlerini tam bağımlılıkla yerine getirmek, mesleğin itibarını ve mevkiini üstün tutacak şekilde davranmak zorundadırlar. Ayrıca görevlerini yerine getirmeye yetecek gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmak zorundadırlar.

B)   Derneğe Üyelik Şekli

Derneğin Asli Üye, Kurumsal Üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Asli Üye

a)  Herhangi bir üniversitenin dört yıllık bölümlerinden mezun olup meslekte en az iki yıl deneyimi olan,

b)  Herhangi bir üniversitenin Meslek Yüksek Okullarından mezun olup meslekte üç yıl deneyimi olan,

c)  Herhangi bir Anadolu Teknik, Teknik veya Endüstri Meslek Lisesinden mezun olup meslekte en az dört yıl deneyimi olan,

d)  Teknik eğitim vermeyen bir liseden mezun olup meslekte en az on yıl deneyimi olan,

e)  Yukarıdaki maddelerde belirtilen eğitimi almamış olması durumunda; ustalık belgesi almış olup meslekte en az beş yıl deneyimi olan,

f)   Derneğe girmek istediğine dair imzalı üyelik istemi; üye kabul formu ve aidat ödeme formuyla birlikte dernek üyelerinden ikisinin öneri ve kefaletini belirtir belgeleri ibraz etmiş olan,

g)  Tüzüğe göre aidat vermeyi ve dernek mesleki ahlak kurallarına uymayı kabul ve imza etmiş olan, gerçek kişilerin durumu eğitim komisyonunda incelenir ve yönetim kuruluna bir görüş bildirilir. Yönetim kurulu adayın derneğe kaydı hakkında karar verir ve bu kararı en geç otuz gün içinde müracaat sahibine bildirir. Yönetim kurulunun üyeliğin kabulüne dair vereceği kararla ve giriş ve yıllık aidatlarının en geç bir ay içerisinde ödenmesiyle asli üyelik sıfatı kazanılmış olur. Yönetim kurulunun kararı kesindir.

Kurumsal Üye

a)    İklimlendirme Soğutma sektörünün herhangi bir alanında en az iki yıl faaliyet göstermiş ve proje, mekanik taahhüt, servis hizmetleri alanlarında faaliyetlerine fiilen devam eden tüzel kuruluşlar üye olabilir,

b)   Her kurumsal üyeyi, kurumun belirlediği ve yetkili kıldığı bir temsilci temsil eder,

c)    Bireysel üyelerin aynı anda bir kurumsal üyeliği temsil etmesi mümkün değildir,

d)   Kurumun belirlediği temsilci, asli üyenin tanımında belirtilen niteliklere sahip olmalıdır,

e)    Her kurumsal üye, asli üyenin taşıdığı sorumluluk ve görevleri taşır,

f)     Kurumun temsil ettiği kişinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi kurumun yazılı başvurusu ile geçerlidir,

g)   Kurumsal üyeler, temsilci değiştirme kararı aldığında bu değişikliği yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi ve temsilci değişikliğinin yönetim kurulunca onaylanması gereklidir,

h)   Kurumsal üyeliklerin temsil hakkı fiili olarak faaliyetleri sürdürdüğü müddetçe geçerlidir. Kurumsal üyelerin faaliyetleri sona erdiğinde üyelik hakları da sona erer. Genel kurulda temsil hakları da faaliyetleri bittiği tarihten itibaren son bulur.

i)     Kurumsal üyeler, faaliyetlerini bitirdiği tarihe kadarki aidatlarını ödemekle mükelleftir.

C)   Derneğe Üye Olma Şartları

a)    Derneğe girmek istediğine dair imzalı üyelik istemi ve başvuru formu ile birlikte dernek üyelerinden ikisinin öneri ve kefaletini belirtir belgeleri ibraz etmiş olmak,

b)   18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, Dernekler Kanununa göre sürekli veya süreye bağlı dernek kurucusu ve üyesi olmasına engel hali bulunmamak,

c)    Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olmamak,

d)   Derneğe yönetim kurulunca belirlenen ve genel kurulca tespit edilen miktarda aidat ödemek,

e)    Kamu hizmeti görevlisi ise çalıştığı kurumdan izin almış olmak,

D)   Üyelik Hakları

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Asli üye dışındakilerin aidat ödeme zorunlulukları ve oy kullanma hakları yoktur, dernek organlarına seçilemezler; ancak gerekli görülürse komisyonlarda görev alabilirler,  istedikleri takdirde aidat ödeyebilirler.

MADDE 5

Üyeliğin Sona Ermesi

Kendi isteği ile dernekten ayrılmak isteyen dernek üyeleri kimsenin onay ve kabulüne bağlı olmaksızın istifa iradelerini açıklamakla dernek üyeliğinden çıkabilirler. İstifa Dilekçelerini yazılı olarak yönetim kuruluna verirler, yönetim kurulu görev olarak bunu gündemde görüşür ve üye kaydını siler. Üye derneğe aidat borcu var ise istifadan önce ödenmek zorundadır.

İstifa eden tekrar üye olmak istediğinde üye olma işlemlerine tabi olur.

MADDE 6

Üyelikten Çıkarılmanın Şekil ve Şartları

A)   Derneğe üyelik hakkını kaybedenler,

B)   Dernek tüzüğüne, amacına ve mevzuatına aykırı hareket edenler,

C)   Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

D)   Derneğe üye kaydedildikten sonra üye olmak için aranan şartlardan birini haiz olmadıkları tespit edilenler

E)   Dernek faaliyetlerinden uzak kalan, verilen görevleri yerine getirmeyen, görev almaktan kaçınan, genel kurullarda oyunu kullanmayan, derneğin devamına ve amaçlarına ilgisizlik gösteren ve genel kurulun belirlediği devamsızlık yüzdesini aşanlar,

F)    Toplum ve dernek içindeki tutum ve davranışlarıyla dernek onurunu zedeleyici durum yaratanlar,

Üyelikten çıkarılma kararı yönetim kurulunun gizli oylamasında üçte iki çoğunlukla çıkarılma kararı verilir.

Yukardaki durumlardan birinin tespiti halinde, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemezler

Üyelikten çıkarılma durumunda yönetim kurulu gerek görürse hakkını serbestçe kullanarak dernek alacağını terkin edebilir. Terkin edilen alacak genel kurula sunularak faaliyet raporu ve bilançoda gösterir.

MADDE 7

DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır:

A)   Genel Kurul

B)   Yönetim Kurulu

C)   Denetim Kurulu

Yukarıda belirtilenlerden başka gerek görülmesi halinde yönetim kurulu kararı ile;

·        Eğitim Komisyonu

·        Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

·        İletişim ve Yayın Komisyonu

·        Dış İlişkiler Komisyonu

gibi komisyonlar oluşturulabilir. Bu komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kimseler görev alabilirler. Komisyonlar yönetim kuruluna bağlı olarak çalışma yürütürler. Bundan başka yönetim kurulu kararı ile belirli görevler için süreli görev grupları oluşturulabilir.

MADDE 8

GENEL KURUL

A)   Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

B)   Kuruluşu takip eden genel kuruldan itibaren üç yılda bir mart ayı içinde olağan toplantı yapar.

C)   Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

D)   Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

E)   Denetleme kurulunun ya da dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme kurulunun ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 9

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ, ÇAĞRI USULÜ, TOPLANMA ZAMANI ve TOPLANTI SÜRESİ

A)   ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu; dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler ve bu liste üzerinden üyeleri toplantıya çağırır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

B)   TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun belirleyeceği ve ilanda belirteceği yerde yapılır.

C)   TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının yarısından bir fazla üyenin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Fakat bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim kurulunun ve denetleme Kurulunun üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

D)   TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

E)   TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 10

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ; OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

A)   Dernek organlarının seçilmesi,

B)   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

C)   Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

D)   Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

E)   Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

F)    Derneğin federasyonuna katılması veya ayrılmasına karar vermek,

G)   Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

H)   Derneğin feshine karar vermek,

İ)     Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşmek ve karara bağlanmak,

J)    Yönetim kurulunun üyelikten çıkarılma kararına ve üyeliğin kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliğin sona erdirici nedenin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin itirazlarının incelenip karara bağlanması,

K)   Yönetim kurulu başkan ve yardımcıları ile diğer görevlileri ve yedeklerini, Denetleme Kurulu üyeleri ve yedeklerini belirlemek,

L)    Bütçe doğrultusunda giriş aidatı ve yıllık aidatı saptamak,

M)  İhtilaflı konularda nihai kararlar vermek ve gelecek yıllar için çalışma programı esaslarını tespit etmek,

N)   Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE 11

GENEL KURULUN OY KULLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimlerin gizli oyla yapılması esastır; ancak gerekli görülen durumlarda genel kurul kararıyla açık oylamada yapılabilir. Seçimlerde geçerli oyların yarısından bir fazlasını alan aday kazanmış olur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

MADDE 12

YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu iki başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter üye ile, bir başkandan oluşur. Toplam 5 kişidir. Genel kurul bu amaçla gizli oyla beş asli ve beş yedek üye seçer. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak, bir başkan, iki başkan yardımcısı bir sekreter ve bir muhasip üye seçer. Yönetim kurulu süresi üç yıldır.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Karalar oy çokluğu ile alınır. Yönetim kurulunca kabule şayan bir mazereti olmaksızın ardı ardına üç mutad toplantıya iştirak etmeyen veya bir yılda toplam toplantıların yüzde 50’sinde bulunmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği sona erer. Kendisi bu suretle istifa etmiş sayılır.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse ş genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetlemen kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuku Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi, Bir ay içinde genel kurul yapmakla görevlendirir.

KOMİSYONLAR

Yönetim kurulu, genel kurulda yapılan öneriler doğrultusunda ve gerekli göreceği lüzum üzerine devamlı veya belirli bir görev için süreli komisyonlar kurabilir. Bu komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kimseler de görev alabilir. Bu komisyonların hazırlayıp, yönetim kuruluna sunacağı raporların bağlayıcı bir özelliği yoktur. Bu komisyonların başkanları yönetim kurulunca atanır ve görevden alınabilir.

Komisyon üye listesi komisyon başkanı tarafından hazırlanır ve yönetim kuruluna sunulur, yönetim kurulunun üye listesi kesinleşir.

MADDE 13

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI

Derneği, yönetim kurulunu başkanı temsil eder. Başkan yardımcısı, başkanın yokluğunda ona vekâlet eder. Genel sekreter, derneğin yazışmalarını yönetir ve muhasip üye derneğin mali işlerini yürütür. Mali konularda muhasip üye ile birlikte, başkan veya başkan yardımcısının müşterek imzaları derneği bağlar.

Başkan, üyeleri toplantıya çağırır ve çalışmaları yürütür. Derneğin tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapıp, yetkileri kullanarak derneğin yönetim ve hizmet çalışmalarına etkinlik kazandırır. Yönetim kurulu kararlarını uygular ve uygulanmasını sağlar.

MADDE 14

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir

A)   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

B)   Dernek şubelerinin açılmasın kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,

C)   Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

D)   Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

E)   Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

F)   Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesisi ettirmek,

G)  Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek,

H)   Genel kurul kararlarını uygulamak,

İ)     Gerekli gördüğü konularda süresi belli görev grupları oluşturmak, komisyonlar kurmak, ücretli personel tutmak ve bunlara nezaret etmek,

J)    Derneğe üye alınması veya çıkarılması hususlarında kara vermek,

K)   Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesap tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan rapor düzenleyerek topladığında genel kurula sunmak

L)    Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği dernek amacının tahakkukuna yönelik yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapanlardan ihtiyaç sahiplerine, dil, din,  ırk, … vs hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur burs verir. Burs ve projesine destek verilecek kişileri  ve burs ve yardım zaman ve miktarlarını belirler, ödenmesine kara verir. Şubelerin bu konudaki taleplerini karara bağlamak,

M)  Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

N)   Dernek tüzüğünü ve mevzuatın kendisine verdiği işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak

MADDE 15

DENETİM KURULU

Denetim kurulu, üç asli ve üç yedek olmak üzere genel kurulca üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Bu kurul genel kurul kararlarının yönetim kurulunca etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını, dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini rapor halinde genel kurula sunar.

Dernek ve şubelerin hesap ve işlemleri hakkında genel kurula rapor sunar, gereğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonuçlarını dernek yönetim kuruluna denetlenen şubelerin yönetim kuruluna ve her ikisinin genel kuruluna rapor olarak sunar.

MADDE 16.

DERNEK GELİRLERİ

A)   Üye aidatları,

B)   Giriş aidatları,

C)   Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteğiyle derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

D)   Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, balo, temsil, konser, spor yarışması, konferans, fuar ve sergiler gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

E)   Yapılan yayınlardan ve hizmetlerden sağlanan gelirler,

F)    Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,

G)   Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

H)   Diğer gelirler,

İ)     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun bağış ve yardımlardan oluşur

MADDE 17

ÜYE AİDATLARI

Yıllık aidat miktarı net 360.-YTL, giriş aidatı net 200.-YTL’ dir. Yıllık ve giriş aidat miktarı Genel kurulca belirlenir.

MADDE 18

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı il borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, bankalardan,  üçüncü şahıslardan ve dernek üyelerinden, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüme düşürecek nitelikte yapılmaz,

MADDE 19

DERNEK DEFTER ve EVRAKLARI

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

A)    Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

B)    Karar Defteri: Yönetim kurulları kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

C)     Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere kayıt olur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

D)    Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

E)     Bütçe, Kesin Hesap ve Bilânço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilânçolar bu deftere işlenir.

F)     Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

G)    Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernek makbuzlarının kime ne zaman teslim edildiği ve seri numaraları yazılır.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

MADDE 20

GELİR VE GİDERDE USUL

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığı’nca bastırılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı’ndan alındı belgesi sağlanamaz ise derneğin özel olarak bastıracağı ve mahallin en büyük mülki amiri tarafından liste halinde tutanağa bağlanarak onaylanan alındılar kullanılır.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir.

MADDE 21

ŞUBELER

Gerekli görüldüğü takdirde yönetim kurulu şube açılmasına karar verir ve kapatabilir. Şubenin açılması için yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine dernekler kanununa göre yazılı müracaat yapılır.

Şube, derneğin amacına uygun ve dernek merkez yönetimine bağlı çalışma yürütür.

A)   Şubelerin Organları

1)   Genel Kurul

2)   Yönetim Kurulu

3)   Denetleme Kurulu veya Denetçi oluşturulması zorunlu organlardır. Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir.

Şube organlarının görev ve yetkileri şubenin çalışma sahasına inhisar etmek kaydıyla merkez organları ile aynıdır.

B)   Şube Gelirleri

Şube gelirleri, dernek yönetim kurulunun şubeye tahsis edeceği meblağdan ibarettir. Şubenin her türlü geliri derneğe aittir. Giderleri, Yönetim Kurulunca belirlenen şube bütçesine göre karşılanır. Her ay sonunda gelir ve giderler dernek yönetim kuruluna bildirilir. Ortaya çıkacak uyuşmazlıklar dernek yönetim kurulu ile şube yönetim kurulunun yapacağı ortak toplantıda çözümlenir.

C)   Şubelerin Tabi Olacağı Hükümler

Dernek şubeleri hakkında da Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak;

1)   Şube, genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkân ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.

Şube, genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar

MADDE 22

TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamaz

MADDE 23

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1)    Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2)    Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde

MADDE 24

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 25

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’ dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 26

FESİH VE TASFİYE

Dernek genel kurulu, derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler bu tüzüğün 10. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Fesih hakkındaki karar bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmek zorundadır. Derneğin fesih kararı yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Dernek fesih olduktan sonra derneğin bütün para ve malları genel kurulda belirlenecek bir yere devir olunur.

MADDE 27

FESİH VE TASFİYE

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır..

MADDE 28

DERNEĞİN KURUCULARI

 

Derneğin kurucu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Turhan KARAKAYA             İbrahimağa Mh. Onur Sk No: 16 İnta – 9  A Blok K:10 / Koşuyolu – İSTANBUL- İklimlendirme – Soğutma Teknikeri

Uğur OTARAN                     Emin Ali Paşa Cad. Köknar Sk.No: 21 / 13 Bostancı – İST Teknik Öğretmen

Birol ASİL                            Dereboyu Cd. No: 102 / 23 Ortaköy – İST  Makine Mühendisi

Mehmet RODOP                 Fulya Mh. Ünsal Sk. No: 5 / 1 D: 9 Şişli – İST Makine Teknikeri

Hüseyin ŞENTÜRK             Valide-i Atik Mh. Kartalbaba Cd. Altun Sit. No: 44 / 4 Üsküdar – İST – Elektronik Mühendisi

Muzaffer KAZAKOĞLU       Hilmibey Sk. No:19/13 Ziverbey – İST    İşletmeci

Orhan TEMİZ                       Barbaros Bulvarı No: 38 / 1 Balmumcu – İST    Makine Yüksek Mühendisi

Mesut ÇEVLİK                     Fırın Sk. No: 1 / 7 Erenköy – Kadıköy – İST      İklimlendirme – Soğutma Teknikeri

Musa ŞİMŞEK                     Balamir Sk. No: 24 Kavacık – Beykoz – İST      Klimacı

H. Mehmet BAŞ                  Terzi Kasım Sk. No:13 Hasköy – Beyoğlu – İST  –  İklimlendirme – Soğutma Teknikeri